Burslu Araştırmalar

Burslu Araştırmalar

Vakıf Araştırmaları Merkezi (VAKAR)

Bursiyer Seçim Kriterleri

Burs Müracaatlarını değerlendirecek olan Bilimsel Çalışmalar ve Burs Komitesi aşağıdaki KRİTERLERİ uyarınca seçimlerini yapacaktır.

Belirlenen Kriterlerin her birine belli puan ağırlıkları verilip, seçim yapılırken bu puanlama sistemi kullanılabilir. Kararı verecek olan komite kriter başına verilecek olan puanlamayı değiştirebilme yetkisine sahiptir.

Aşağıda örnek olarak oluşturulan 10 kriter üzerinden bir puanlama sistemi geliştirilmiştir. Buna göre; Her kriter 10 puanı içermektedir. Böylece her kriter grubundan bursiyer adaylarının aldığı puanlar toplanarak 100 üzeriden puanları bulunur ve yüksek puandan aşağıya doğru burs verilmek üzere sıralanır.

Araştırma Bursu Başvuru Formu.

Çalışma İlerleme Formu.

Not: Başvurunuzu yukarıdaki başvuru formu ve çalışma planı dosyalarını doldurarak bize iletebilirsiniz.

Burs Kriterleri:

  1.  Bursiyer adayının Vakıf Araştırmaları alanında çalışabilmesi için yeterli düzeyde bir “Osmanlıca” okuma becerisine sahip olması gerekmektedir. Bu konuda gerekirse bir seviye tespit sınavı da uygulanabilir.
  2. Adayların verilecek burs kapsamında yer almak istedikleri “Vakıf Araştırmaları Çalışmaları”  kapsamında ne gibi amaç ve hedefleri olduğunu belirten bir “Niyet Mektubu” yazmaları gerekmektedir. Bu niyet mektuplarındaki görüş ve hedefler Vakıf Araştırmaları Merkezi için önemli bir kriter olarak belirlenmiştir.
  3. Bursiyer adayının akademik çalışma alanı olarak belirlediği konulara dair çalışmlarının niteliklerinin “Vakıf” çalışmalarına olan yatkınlığının önemi gözetilmelidir. Bu anlamda adayların Vakıf Araştırmaları Merkezi’ne teslim etmeleri gereken evraklar içerisinde yapmış oldukları çalışmaları da eklemeleri gerekmektedir. Bu çalışmalar üzerinden bir puanlama yapılacaktır.
  4. Yapılacak Akademik Çalışmaların hangi şekilde olacağı; makale, tez, kitap, vb.; puanlamanın bir unsuru olarak belirlenmiştir.
  5. Yeni Fikirler-Buluşlar ve Proje geliştirme puanı: Bu puanlama içerisinde bursiyer adayı ile yapacağı çalışmalar ve müşterek projeler ile ilgili müzakereler yapılacaktır.
  6. Bursiyer adayının bir yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olup, olmadığı puanlamada gözetilecektir.
  7. Arapça okuma bilgisinin olması puanlamada yer alacaktır.
  8. Adayın Osmanlıca dışında hangi diller üzerinde yetkinliğinin olduğu puanlamada göz önünde bulundurulacaktır.
  9. Akademik anlamda bir çalışma yapabilme kabiliyetinin ölçülmesi.
  10. Araştırmacının yapacağı çalışmanın literatürdeki hangi boşluğu dolduracağı hakkındaki öneri beyanı.