III.Selim Vakfı ve vakfiyelerinin değerlendirilmesi – KUDRET DOĞAN

III.Selim Vakfı ve vakfiyelerinin değerlendirilmesi

Yazar: KUDRET DOĞAN

Danışman: YRD. DOÇ. DR. EYÜP SABRİ KALA

Yayınlanma Tarihi: 2017

Tez No: 473605

Özet

Osmanlı Devleti’nin önemli padişahlarından biri olarak kabul edilen III. Selim tarafından kurulan Vakıf 18.yüzyıl Osmanlı sultan vakıflarından olup din, eğitim ve sosyal alanlarda birçok eserin inşasına vesile olmuştur. Vakfiyeleri esas alarak hazırladığımız yüksek lisans tezi çalışmamızda, Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivinde kayıtlı Kasa 643’de bulunan 1411 numaralı defterde kayıtlı Hicri 1216 / Miladi 1801 tarihli vakfiye ile Hicri 1220 / Miladi 1805 tarihli vakfiyeler incelenmiştir. Tez çalışmamız üç bölüm halinde olup birinci bölümde Sultan III. Selim Han’ın hayatı, vakfı ve vakfiyeleri incelenmiştir. İkinci bölümde vakfın kurduğu hayır müesseseleri ve bu müesseselerde yapılan hizmetler anlatılmış, vakıf dışında vakfiyeler gereği ifa edilen hayır hizmetlerine değinilmiştir. Üçüncü bölümde ise vakıf hizmetlerinin idamesi için III. Selim Han tarafından vakfedilen akarlar bir sistematik içerisinde aktarılmış, daha sonra da tablolar yardımıyla değerlendirilmeye çalışılmıştır. Tez çalışmamızla, ekonomik büyüklük olarak 18.yüzyıl Osmanlı Ekonomisinin yaklaşık 1/3’üne tekabül eden vakıf müessesesinin önemli bir örneği olan Sultan III. Selim Vakfı irdelenmeye gayret edilerek, konuya ilgi duyanların istifadesine sunulmaya çalışılmıştır.